Vår tro och bekännelse

Den Gode Herdens församling tillhör Missionsprovinsen som i sin lära är evangelisk-luthersk, vilket betyder att Bibeln och den evangelisk-lutherska bekännelsen utgör grund och norm för lära och liv i kyrka och församling. I texten nedan vill vi försöka formulera hur den tro ser ut som överlämnats åt oss (Judas brev, vers 5), vad det på ett läromässigt plan innebär att vara evangelisk-luthersk församling, och kortfattat introducera intresserade till den kristna tron. Vi tror, lär och bekänner…

Om Gud

Det finns bara en sann Gud, den heliga Treenigheten, som skapat allt och uppehåller allt med sin allmakt. Det går att ana Guds väsen i skapelseverket , men Gud har framförallt uppenbarat sig i sitt Ord (Bibeln), genom sin Son Jesus Kristus, och genom den kristna kyrkan som uppehålls av den helige Ande.  Vi tror, lär och bekänner om Gud i enlighet med de gammalkyrkliga trosbekännelserna (Apostolicum, Niceanum, Athanasianum).

Läs mer:

Rom. 1:20, 2Tim. 3:16, Joh. 1:18.

1] Våra kyrkor lära endräktigt, att Niceamötets beslut om gudomsväsendets enhet och de tre personerna är sant och att det oryggligt skall tros: 2] nämligen att det finns ett enda gudomligt väsende , som både kallas och är Gud, evig, osynlig, odelbar, av omätlig makt, vishet och godhet, skaparen och uppehållaren av allting, både synligt och osynligt. 3] Likväl finnas tre personer med samma väsende och samma makt, som av evighet äro till jämte varandra, Fadern, Sonen och den helige Ande. 4] De använda här ordet person i samma betydelse, som det har hos kyrkans gamla författare i detta sammanhang ; det betecknar något, som icke är en del eller en egenskap hos något annat, utan existerar självständigt.

5] De fördöma alla kätterier, som uppkommit i denna punkt, såsom manikéerna, vilka antogo två urprinciper i tillvaron, en god och en ond; likaså valentianerna, arianerna, eunomianerna, muhammedanerna och alla andra dylika. 6] De fördöma även samosatenerna, gamla och nya, som förfäkta, att det endast finnes en person, och därför om Ordet och den helige Ande illfundigt och hädiskt säga, att de icke äro särskilda personer, utan att Ordet blott betyder av stämman frambragt ord och Anden endast är en skapad rörelse hos tingen.

Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare.

Vi tror ock på Jesus Kristus, hans enfödde Son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfru Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda.

Vi tror ock på den helige Ande, en helig, allmännelig kyrka, de heligas samfund, syndernas förlåtelse, de dödas uppståndelse och ett evigt liv.

Jag tror på en enda Gud, allsmäktig Fader, skapare av himmel och jord, av allt vad synligt och osynligt är;

och på en enda Herre, Jesus Kristus, Guds enfödde Son, född av Fadern före all tid, Gud av Gud, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud, född och icke skapad, av samma väsen som Fadern, på honom genom vilken allting är skapat; som för oss människor och för vår salighets skull har stigit ned från himmelen och tagit mandom genom den Helige Ande av jungfru Maria och blivit människa; som ock har blivit för oss korsfäst under Pontius Pilatus, lidit och blivit begraven; som på tredje dagen har uppstått, efter skrifterna, och stigit upp till himmelen och sitter på Faderns högra sida; därifrån igenkommande i härlighet till att döma levande och döda, på vilkens rike icke skall varda någon ände

och på den Helige Ande, Herren och livgivaren, som utgår av Fadern och Sonen, på honom som tillika med Fadern och Sonen tillbedes och äras och som har talat genom profeterna och på en enda, helig, allmännelig och apostolisk kyrka. Jag bekänner ett enda dop, till syndernas förlåtelse, och förväntar de dödas uppståndelse och den tillkommande världens liv. Amen.

1] Var och en, som vill bli salig, måste först av allt ha den allmänneliga kristna tron.
2] Men den, som inte bevarar den oförändrad och oförfalskad, går med säkerhet evigt förlorad.
3] Men detta är den allmänneliga kristna tron, att vi dyrkar en enda Gud i tre personer och tre personer i en enda gudom,
4] i det att vi varken sammanblandar personerna eller söndrar det gudomliga väsendet.
5] En är nämligen Faderns person, en annan Sonens och åter en annan den Helige Andes.
6] Men Faderns och Sonens och den Helige Andes gudom är en enda, lika i ära och lika i evigt majestät.
7] Sådan Fadern är, sådan är Sonen och sådan även den Helige Ande.
8] Oskapad är Fadern, oskapad Sonen och oskapad den Helige Ande.
9] Omätlig är Fadern, omätlig Sonen och omätlig den helige Ande.
10] Evig är Fadern, evig är Sonen och evig den helige Ande,
11] och likväl inte tre eviga, utan en enda evig,
12] såsom inte heller tre oskapade eller tre omätliga, utan en enda oskapad och en enda omätlig.
13] Sammalunda är Fadern allsmäktig, Sonen allsmäktig och den Helige Ande allsmäktig,
14] och likväl inte tre allsmäktiga, utan en enda allsmäktig.
15] Så är Fadern Gud, Sonen Gud och den Helige Ande Gud,
16] och likväl inte tre Gudar, utan en enda Gud.
17] Så är Fadern Herre, Sonen Herre och den Helige Ande Herre,
18] och likväl inte tre Herrar, utan en enda Herre.
19] Ty såsom vi av den kristna sanningen nödgas att bekänna varje person för sig både såsom Gud och Herre, så förhindras vi av den allmänneliga kristna tron att nämna tre Gudar eller Herrar.
20] Fadern är av ingen gjord eller skapad eller född.
21] Sonen är av Fadern allena – inte gjord eller skapad – utan född.
22] Den Helige Ande är av Fadern och Sonen – inte gjord eller skapad eller född – utan utgående.
23] Därför är det en enda Fader, inte tre Fäder, en enda Son, inte tre Söner och en enda Helig Ande, inte tre Heliga Andar.
24] Och bland dessa tre personer är ingen den förste eller den siste, ingen den störste eller den minste,
25] utan alla tre personerna är sinsemellan lika eviga och lika stora, så att i allt, såsom ovan sagts, de tre personerna bör dyrkas i en enda gudom och den enda gudomen i de tre personerna.
26] Den, som vill bli salig, han skall tänka så om de tre personerna i gudomen.
27] Men det är för den eviga saligheten nödvändigt att även fast tro, att vår Herre Jesus Kristus har blivit kött.
28] Så är det en rätt tro att vi tror och bekänner, att vår Herre Jesus Kristus, Guds Son, är i lika mån Gud och människa.
29] Gud är han såsom född av Faderns väsende före all tid, och människa är han såsom född av moderns väsen i tiden.
30] Helt och fullt Gud och helt och fullt människa med förnuftig själ och mänsklig kropp.
31] Jämlik Fadern efter den gudomliga naturen, ringare än Fadern efter den mänskliga naturen.
32] Och fastän han är Gud och människa, är han likväl inte två, utan en enda Kristus.
33] Men en enda är han, inte så att den gudomliga naturen förvandlats till mänsklig, utan så att den mänskliga naturen antagits av Gud.
34] En enda är han, inte så att naturerna sammanblandats, utan så att personen bildar enheten.
35] Ty liksom den förnuftiga själen och kroppen bildar en enda människa, så utgör Gud och människa en enda Kristus,
36] vilken har lidit för vår frälsnings skull, nedstigit till dödsriket, uppstått från de döda,
37] uppstigit till himlarna, sitter på Faderns högra sida och skall därifrån komma igen till att döma levande och döda.
38] Vid hans tillkommelse har alla människor att uppstå med sina kroppar, och de skall avlägga räkenskap för sina gärningar:
39] Och de som gjort gott skall ingå i det eviga livet och de som gjort ont i den eviga elden.
40] Detta är den allmänneliga kristna tron; den som inte troget och fast tror den, kan inte bli salig.

Om Jesus

Jesus från Nasaret är Messias, Guds Son, vår Herre. Genom den helige Andes verk avlades han i moderlivet på jungfrun Maria. Jesus är därför både sann Gud och sann människa! Han levde ett heligt och syndfritt liv i vårt ställe, och avrättades på Golgata kors till försoning för våra synder. Jesus uppväcktes från de döda på tredje dagen och lovade före sin himmelsfärd att komma tillbaka för att döma levande och döda. Jesus är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utan genom honom, men hos honom finns syndernas förlåtelse och evigt liv i Guds gemenskap. Han är osynligt närvarande i sin kyrka i enlighet med de löften han gett.

Läs mer:

Apg 4:12, Joh. 20:31, Luk. 1:31, 1Pet. 2:21-22, 1Joh. 4:10, Luk. 24:5-6, Apg. 10:40, 13:30, Rom. 4:24-25, Joh. 14:6, Apg. 10:43, Joh. 3:16-18, 36, Joh 5:24, Matt. 28:20.

1] Vidare lära de, att Ordet, det vill säga Guds Son, antagit mänsklig natur i den saliga jungfrun Marias liv, 2] så att de två naturerna, den gudomliga och den mänskliga, oupplösligt förenade i personens enhet, äro en enda Kristus, sann Gud och sann människa, född av jungfru Maria, verkligen pinad, korsfäst, död och begraven, 3] för att han skulle försona Fadern med oss och vara ett offer icke allenast för arvskulden, utan även för alla människornas verksynder. 4] Han nedsteg *ock* 1 till dödsriket och uppstod i sanning på tredje dagen, uppsteg därefter till himmelen för att sitta på Faderns högra sida och regera i evighet och råda över alla skapade varelser, helga dem, som tro på honom, 5] i det att han sänder den helige Ande i deras hjärtan, vilken skall leda, trösta och levandegöra dem samt försvara dem mot djävulen och mot syndens makt. 6] Denne Kristus skall ock i uppenbar måtto igenkomma till att döma levande och döda, o.s.v. enligt den apostoliska trosbekännelsen.

1] Vidare lära de, att Kristus skall återkomma på yttersta dagen för att hålla dom, 2] och han skall uppväcka alla döda; de fromma och utvalda skall han giva evigt liv och evärdlig glädje, 3] men de ogudaktiga människorna och djävlarna skall han fördöma till att pinas utan återvändo.

4] De fördöma vederdöparna, som anse, att de fördömda människornas och djävlarnas straff en gång skall få sitt slut.

5] De fördöma även andra, som nu utsprida judiska läror, att de fromma före uppståndelsen skola få herraväldet i världen, sedan de ogudaktiga allestädes nedslagits.

Om Anden

Det är den helige Ande som använder Guds ord för att kalla människor till omvändelse och tro på Jesus Kristus. Genom dopet skänks den helige Ande som gåva. Den helige Ande föder människan på nytt och fortsätter att verka i en människa genom Guds ord, genom avlösningen (förlåtelseorden/nycklamakten), och genom den heliga nattvarden för att bevara människan i Guds gemenskap. Genom Andens frukter driver Anden människor närmare varandra och genom Andens gåvor ger Gud kyrkan redskap till att fullgöra sin uppgift i världen. Anden är den tredje personen i Treenigheten och kallas för Hjälparen och Livgivaren, verksam i skapelsen till liv och genom kyrkan till evigt liv. Kyrkan är de heligas samfund i vilket evangelium rätt förkunnas och sakramenten förvaltas i enlighet med Jesu instiftelse.

Dopet är Guds gåva där Guds Ande renar en människa från synden och föder det eviga liv som Guds barn får äga tillsammans med alla andra Guds barn i Kristi kyrka.

Nycklamakten är Guds gåva där Guds Ande löser en människa från synd som tynger samvetet genom att en person som kallats därtill tillsäger syndernas förlåtelse på Kristi uppdrag och befallning.

Nattvarden är Guds gåva där Guds Ande förenar en människa med Kristi sanna kropp och blod genom mottagandet av det konsekrerade brödet och vinet.

I församlingens gudstjänstgemenskap förenar Guds Ande sitt folk i tillbedjan tillsammans med alla troende i alla tider, med hela den himmelska härskaran, inför den osynliga verklighet som träder i dagen: Guds lamm på den himmelska tronen är samtidigt närvarande på jorden och räcker sig själv i brödet och vinet till syndernas förlåtelse, liv och salighet.

Läs mer:

Matt. 28:19, Luk. 11:13, Joh. 14:26, Apg, 1:8, Apg. 2:38, 1Kor. 12:3, Titus 3:4-5, Matt 28:18-20, Matt. 16:19, 18:18, Joh. 20:23, 1Kor. 15:2.

1] Vidare lära de, att en helig kyrka skall äga bestånd till evärdelig tid. Men kyrkan är de heligas samfund, i vilket evangelium *rent* 2 förkunnas och sakramenten rätt förvaltas. 2] Och för kyrkans sanna enhet är det nog att vara ense i fråga om evangelii lära och förvaltningen av sakramenten. 3] Och det är icke nödvändigt, att nedärvda människobud eller religiösa bruk eller yttre, av människor föreskrivna former för gudsdyrkan överallt äro lika.

4] Paulus säger ju: En tro, ett dop, en Gud som är allas Fader etc

1] Om dopet lära de, att det är nödvändigt till saligheten och att 2] Guds nåd tillbjudes genom dopet samt att barnen böra döpas, för att de genom dopet får frambäras till Gud och så upptagas i hans nåd.

3] De fördöma vederdöparna, som *bestrida, att barnen bli frälsta genom dopet.

1] Om Herrens nattvard lära de, att Kristi lekamen och blod i nattvarden äro verkligen tillstädes och utdelas åt dem, som undfå sakramentet. 2] De ogilla dem, som lära annorlunda.

Om människan

Människan är skapad till Guds avbild och till gemenskap med honom. Varje människa har ett okränkbart värde redan från tillblivelsen i moderlivet och har ett ansvar för livet. Sedan syndafallet föds alla människor i synd, dvs utan tro och förtröstan till Gud, med skuld inför Gud, medskyldiga till hela världens bortvändhet från Gud. Ingen kan rädda sig själv och göra sig rättfärdig inför Gud genom egna krafter, men genom tron på Jesus Kristus förklaras en människa rättfärdig. Den helige Ande skapar genom evangelium tro i en människa och föder henne på nytt till ett liv i Jesu efterföljd. Genom evangeliets ljus får människan se sitt rätta jag, Guds avbild, och får i Andens kraft läka och växa som Guds barn till att troget fullgöra sina kallelser i hem, samhälle och kyrka. Döden innebär inte slutet för människan. Den helige Ande ska på den yttersta dagen uppväcka människan, med kropp och själ, och föra Guds barn till liv och oförgänglighet.

Gud skapade människan till man och kvinna. Det äktenskap som Gud instiftat och välsignar är äktenskapet mellan en man och en kvinna. Sexualiteten får sin naturliga plats inom ramen för äktenskapet, uttrycker kärlek mellan makar, och är avsett för barns tillblivelse. Män och kvinnor är lika mycket värda, alla är vi ett i Kristus, men det finns också skapelsegivna olikheter. Exempelvis insatte Kristus endast män i det apostoliska ämbetet och det framgår av olika bibelställen att Gud kallar endast män till prästämbetet.

Läs mer:

1 Mos. 1:26, 1 Mos. 3, Ef. 2:8, Ps. 51:7, Ps. 71:6, Rom. 3:10-24, Joh. 11:25, 2Tim. 1:9-10, Mark. 3:14, 1Kor. 14:33, Rom. 10:12.

1] Vidare lära de, att efter Adams fall alla människor, som fötts på naturligt sätt, födas med synd, det vill säga utan fruktan för Gud, utan förtröstan på Gud samt med ond begärelse, 2] och att denna sjukdom eller arvsynd verkligen är synd, som medför fördömelse och bringar evig död även nu, åt dem, som icke födas på nytt genom dopet och den helige Ande. 3] De fördöma pelagianerna och andra, som förneka, att arvsynden är synd, och för att förringa den ära, som tillkommer Kristi förtjänst och hans välgärningar, påstå, att människan genom förnuftets egna krafter kan rättfärdiggöras inför Gud.

1] Vidare lära de, att människorna icke kunna rättfärdiggöras inför Gud genom egna krafter, egen förtjänst eller egna gärningar, utan att de rättfärdiggöras utan förskyllan för Kristi skull genom tron, 2] när de tro, att de upptagas i nåden och att synderna förlåtas för Kristi skull, vilken genom sin död åstadkommit tillfyllestgörelse för våra synder. 3] Denna tro tillräknar Gud som rättfärdighet inför honom, Rom. 3 o. 4.

1] För att vi skola få denna tro, har evangelieförkunnelsens och sakramentsförvaltningens ämbete inrättats. Ty genom Ordet och sakramenten såsom genom medel skänkes den helige Ande, 2] vilken hos dem, som höra evangelium, 3] frambringar tron, var och när det behagar Gud. Det vill säga, att det icke är för vår förtjänsts skull, utan för Kristi skull som Gud rättfärdiggör dem, som tro, att de för Kristi skull upptagas i nåden. *Gal. 3: För att vi genom tron skulle undfå den utlovade Anden.*

4] De fördöma vederdöparna och andra, som mena, att den helige Ande kommer till människorna utan det utvärtes ordets förmedling genom deras egna förberedelser och gärningar.

Om Bibeln

Det är den treenige Guden som talar till oss genom Bibeln. I sin helhet är Bibeln Guds ord och fullt tillförlitlig i alla stycken. Gud avser ett centrum i Bibeln: Jesus Kristus, hans person och verk. På ett klart sätt framställer Gud allt som vi behöver veta för vår frälsning. Guds vilja är att Bibelns budskap skall förkunnas för att vi genom det skall komma till tro på Jesus Kristus och så få evigt liv. Bibelns budskap sammanfattas i de tre huvudtrosbekännelserna: den apostoliska, den nicenska och den athanasianska samt i den oförändrade augsburgska bekännelsen av år 1530, bejakad och erkänd vid Uppsala möte 1593 samt förklarad i hela Konkordieboken.

Läs mer:

1Kor. 2:2, 2Tim. 3:16, Joh. 5:39, Luk. 24:27.


* Texterna från bekännelseskrifterna är hämtade från https://logosmappen.net/, där de återfinns i sin helhet.