Vår historia

Under hösten 2017 noterades en växande grupp människor som såg ett behov av en ny församlingsplantering i Marks kommun. Rune Imberg sammankallade då till ett samtal kring situationen och eventuella vägar framåt. Januari 2018 påbörjades regelbundna bibelstudier i hemmen, varannan vecka. De som nu samlades till bibelstudier och bön utgjorde därefter en arbetsgrupp som uttryckte önskan om att gå vidare med ett regelbundet gudstjänstfirande samt att bygga församling i Missionsprovinsens regi. Detta ledde fram till att gemenskapen trädde fram som en gudstjänstfirande församling den 11 mars 2018 då första högmässan firades på Lärjungagården i Torestorp.

Ett antal gudstjänster hölls den första tiden på Lärjungagården innan gemenskapen fick möjlighet att hyra Pingstkyrkan i Kinna, där vi nu har haft glädjen att firat gudstjänster sedan den 2 september 2018. 

Under hösten 2018 intensifierades arbetet med att strukturera gemenskapen och en arbetsgrupp utsågs för att arbeta fram ett förslag till stadgar som sedan presenterades för de övriga gudstjänstdeltagarna. Den 3 mars 2019 höll så församlingen sin första församlingsstämma då man valde namn på församlingen, antog församlingsordning (stadgar) och valde ett kyrkoråd.

Det nyvalda kyrkorådet fick av stämman i uppdrag att ansöka om församlingsmedlemskap i Missionsprovinsen. Den 17 maj, vid Missionsrådets sammanträde, bejakades församlingens ansökan och Den Gode Herdens församling – Missionsprovinsen i Mark blev antagen som församling inom Missionsprovinsen. (I Sändebrevet (Nr. 111 juni 2019) publicerades en hälsning från den nybildade församlingen, som du hittar här)